วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.32 (บุรีรัมย์) เด็กดียึดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ


ในวันนี้ ( 22 ธันวาคม 2558 ) นายปัณณทัต  วิวัตรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่นายณัฐนัย  จัวนาน และ นางสาวณัฐิยา  ชูเกียรติวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เก็บแหวนเพชรและส่งให้โรงเรียนเพื่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2558 ทำตกหายให้มารับคืน ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน นายสุธีรัตช์. ทิพย์อักษร ครูที่ปรึกษา


วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สร้างอาชีพนักเรียน" โครงการ 1ทุน 1 อาชีพ"เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 คณะครูกลุ่มงานแนะแนว ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาฯ ออกติดตามผลโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ (ประจำสัปดาห์ที่ 7 ภาคเรียนที่  2/2558)  ติดตามทำสรุปการดำเนินการโครงการของนักเรียนแต่ละกลุ่มอาชีพและทำสรุปชีวิตของนักเรียนยากจนที่ร่วมโครงการนี้ ซึ่งได้ดำเนินการติดตาม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มที่ 2 ปลาส้มปลูกผักเลี้ยงกบ กลุ่มที่ 3 เลี้ยงปลาดุก กลุ่มที่ 4 ปลูกดาวเรืองโดยจะมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อโครงการเพิ่มเติม และจะติดตามกลุ่มที่ทำโครงการยังไม่เสร็จและสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครูในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เพื่อสรุปรายละเอียดของโครงการ


วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่มเกล้า บุรีรัมย์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะพร้อมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสรและภาคเอกชน อำเภอโนนดินแดง โดยเริ่มขบวนจากปากทางเข้าถนนสุขาภิบาล ๑๔ มีวงดุริยางค์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์นำริ้วขบวน
จากนั้นเวลา ๑๘.๓๐ น. นายอำเภอโนนดินแดง นางสาวสุนันท์  สุขเจริญ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย โดยแขกผู้มีเกียรติจุดเทียนชัยต่อจากประธาน ลำดับต่อมาประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
หลังจากประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา โดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพียงกัน//ประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สพม.32 (บุรีรัมย์) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในวันนี้ ( 6 ธันวาคม 2558 ) เวลา 09.00 น นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 32 (บุรีรัมย์ ) ประธานเปิดประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e -GP) ระยะที่ 3 ( วิธี e-markrt c]t e- bidding) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 150  คน กำหนดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7  ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ”

         เมื่อวันที่( 2 ธันวาคม 2558 )  ณ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบบ้าน 5 หลัง โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5  ธันวาคม 2558 โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีรับมอบ คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ
        สำหรับโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม โรงเรียนร่อนทอง  พิทยาคม และโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ผู้บริหารสหวิทยาเขต หัวหน้าส่วนประจำอำเภอที่เป็นสถานที่รับมอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีรับมอบ
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

สนามสอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการสอบใน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์ ในการดำเนินการได้ทำตามขั้นตอน  เลือก           ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาวุโสจับฉลากเป็นประธานชุดในจำนวน 8 ชุด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จับฉลากคณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่ จับฉลากเข้าชุดกรรมการ โดยแต่ละชุดจะมีคณะกรรมการการ 3 ราย ประกอบด้วยประธาน และกรรมการ ในการสอบ   ภาค ค นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32         ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมต่อผู้สมัครทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สพม.32 รับครูอัตราจ้าง เป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 17 วิชาเอก 25 อัตรา


   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จำนวน 25 อัตรา รับ 17 วิชาเอก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สนามสอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักพัฒนานวัตกรรม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.และคณะ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 
    สนามสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 270  ราย แยกเป็น 17 กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ เคมี สังคมศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดนตรีสากล นาฎศิลป์ บรรณารักษ์ เกษตรกรรม ศิลปศึกษา การเงิน/การบัญชี อุตสาหกรรมศิลป์ และการจัดการทั่วไป  รับจำนวน  25 อัตรา
    สำหรับวันนี้ (28 พ.ย.)  ดำเนินการสอบในภาค ก ความรอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน มีผู้เข้าสอบ 261 ราย ขาดสอบ 9 ราย วิชาเอกพลศึกษา ขาดสอบ 3 ราย  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ขาดสอบ 2 ราย ดนตรีสากล ขาดสอบ 1 ราย บรรณารักษ์ ขาดสอบ 1 ราย และอุตสาหกรรมศิลป์  ขาดสอบ 1 ราย การจัดการทั่วไป 1 ราย และมีผู้สมัครสอบ 2  ศูนย์สอบ 3 ราย คือ ผู้สมัครวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้สมัครวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกเคมี เลือกสอบที่ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  สำรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปผู้สมัครสอบเลือกสอบศูนย์ที่ 2 (ที่สมัคร)
    ในวันที่ 29 พ.ย. สอบใน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยตามสาขาวิชาเอก ตามเกณฑ์การตัดสินที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และทางเว็บไซต์  http://ssbr.go.th/วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ

 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ กลุ่มที่ 1 กลุ่มปลูกผัก โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนปลูกเสร็จ 2 แปลง ซึ่งเมล็ดพันธุ์เริ่มงอก และได้ทำการปลูกเพิ่มอีก 2 แปลง และในกลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพปลาส้ม เมื่อวัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ทางโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพได้มอบทุนจำนวน 3,000 บาท เพื่อซื้อปลาสดมาทำปลาส้มขายที่ตลาดสดโนนดินแดง
//งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์