วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

สนามสอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการสอบใน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์ ในการดำเนินการได้ทำตามขั้นตอน  เลือก           ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาวุโสจับฉลากเป็นประธานชุดในจำนวน 8 ชุด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จับฉลากคณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่ จับฉลากเข้าชุดกรรมการ โดยแต่ละชุดจะมีคณะกรรมการการ 3 ราย ประกอบด้วยประธาน และกรรมการ ในการสอบ   ภาค ค นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32         ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมต่อผู้สมัครทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สพม.32 รับครูอัตราจ้าง เป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 17 วิชาเอก 25 อัตรา


   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จำนวน 25 อัตรา รับ 17 วิชาเอก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สนามสอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักพัฒนานวัตกรรม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.และคณะ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 
    สนามสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 270  ราย แยกเป็น 17 กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ เคมี สังคมศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดนตรีสากล นาฎศิลป์ บรรณารักษ์ เกษตรกรรม ศิลปศึกษา การเงิน/การบัญชี อุตสาหกรรมศิลป์ และการจัดการทั่วไป  รับจำนวน  25 อัตรา
    สำหรับวันนี้ (28 พ.ย.)  ดำเนินการสอบในภาค ก ความรอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน มีผู้เข้าสอบ 261 ราย ขาดสอบ 9 ราย วิชาเอกพลศึกษา ขาดสอบ 3 ราย  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ขาดสอบ 2 ราย ดนตรีสากล ขาดสอบ 1 ราย บรรณารักษ์ ขาดสอบ 1 ราย และอุตสาหกรรมศิลป์  ขาดสอบ 1 ราย การจัดการทั่วไป 1 ราย และมีผู้สมัครสอบ 2  ศูนย์สอบ 3 ราย คือ ผู้สมัครวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้สมัครวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกเคมี เลือกสอบที่ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  สำรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปผู้สมัครสอบเลือกสอบศูนย์ที่ 2 (ที่สมัคร)
    ในวันที่ 29 พ.ย. สอบใน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยตามสาขาวิชาเอก ตามเกณฑ์การตัดสินที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และทางเว็บไซต์  http://ssbr.go.th/วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ

 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ กลุ่มที่ 1 กลุ่มปลูกผัก โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนปลูกเสร็จ 2 แปลง ซึ่งเมล็ดพันธุ์เริ่มงอก และได้ทำการปลูกเพิ่มอีก 2 แปลง และในกลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพปลาส้ม เมื่อวัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ทางโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพได้มอบทุนจำนวน 3,000 บาท เพื่อซื้อปลาสดมาทำปลาส้มขายที่ตลาดสดโนนดินแดง
//งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์


วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม " สืบสานประเพณีวันลอยกระทง "

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดงานวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ       คุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทงไปลอยเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน คุณค่าต่อสังคม ทำให้มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันและเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ ช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำ คุณค่าต่อศาสนา ทำนุบำรุงศาสนา และช่วยกันรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เชิงประจักษ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกิจกรรม " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมนี้ 6 โรงเรียน โรงเรียนที่ประเมินในครั้งนี้มีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนขัย และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์  เพื่อรับทราบแนวทางและวิธีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ประกอบด้วย นายชัยอนันต์  แก่นดี ประธานคณะกรรมการ  นางสาววรรณสุภา  เฉลิมชื่น นางจตุพร  เรียงความ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  คณะผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขตและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมชี้แจงและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยมงคล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 นำโดย นายญาณวิทย์ บัวหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงาน ให้บุคลากรนำแนวทางการบริหารจัดการที่ดีนำไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานของตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนางปติมา  กาญจนากาศ  รองผอ.สพม. 32 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยมงคล  เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สพม.32 พิจารณาการจัดตั้งงบประมาณสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560

เมื่อเวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมไชยมงคล นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ    สิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า และประปา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามความจำเป็นและขาดแคลน ซึ่งพิจารณาจากคำขอตั้ง งบประมาณของสถานศึกษา
( 23 /11/ 2558 //  ประชาสัมพันธ์ สพม.32 / ภาพ - ข่าว )
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นโยบาย " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ "

เมื่อเวลา 10.00 น   นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ " ในการทำงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้ชี้แจงภารกิจที่ปฏิบัติการในรอบปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการต่อไป โดยมีรองผอ.สพม.32 ผู้อำนวยการกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องไชยมงคล ( 20 /11/2558 )

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
นายไพศาล   วุทฒิลานนท์   
คุณวุฒิทางการศึกษา
                ๑.  วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง) 
                     วิชาเอกการประถมศึกษา  วิทยาลัยครูนครสวรรค์
                ๒.  วุฒิปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.  วิชาเอก  การประถมศึกษา   
                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                ๓.  วุฒิปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  วิชาเอก  การประถมศึกษา
                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม                                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๑ สถานศึกษา/หน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  อำเภอ/เขต  เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

๒.  การรับราชการ 
              ๒.๑  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู  ๒  เมื่อวันที่  ๒๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
            ๒.๒  เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ  ที่สำคัญ  ดังนี้


วันเดือนปี
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
รับเงินเดือน
ระดับ/อันดับ
ขั้น (บาท)
๒๑  พ.ค.  ๒๕๒๙
ครู  ๑  โรงเรียนดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
๒,๒๐๕
๒๑  พ.ค.  ๒๕๓๑
อาจารย์  ๑  โรงเรียนดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
๒,๗๖๕
๑  พ.ย.  ๒๕๓๔
อาจารย์  ๑  โรงเรียนวัดภาษี
๔,๗๕๐
๑๖  มิ.ย.  ๒๕๔๐
อาจารย์  ๒  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
๑๐,๐๘๐
๑๕  ก.ค.  ๒๕๔๑
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี
๑๑,๑๒๐
๑๘  พ.ย.  ๒๕๔๒
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
๑๒,๔๐๐
๑  ต.ค.  ๒๕๔๓
ศึกษาธิการอำเภอ  กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา
๑๓,๓๖๐

๗  ก.พ.  ๒๕๔๕
ศึกษาธิการอำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
๑๔,๔๖๐
๑๙  ก.ค.  ๒๕๔๕
ศึกษาธิการอำเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔,๘๕๐
๕  มี.ค.  ๒๕๔๖

ศึกษาธิการอำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

๑๕,๒๔๐
๑  ต.ค.  ๒๕๔๖
ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
๑๖,๘๐๐
๒๒  ก.ย.  ๒๕๔๗
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา  เขต  ๑
คศ.๒
๑๘,๙๒๐
๒๔  ธ.ค.  ๒๕๔๗
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑
คศ.๓
๑๙,๗๒๐
๒๒  ก.ย.  ๒๕๔๙

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖
คศ.๓

๒๒,๓๓๐

๑  ธ.ค.  ๒๕๔๙
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑
คศ.๓
๒๓,๓๗๐
๖  ม.ค.  ๒๕๕๔
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓  (สุรินทร์)
คศ.๓
๓๑,๕๖๐
๒  ต.ค.  ๒๕๕๔

๓  พ.ย.  ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓  (สุรินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  (บุรีรัมย์)
คศ.๔

คศ.๔
๓๗,๗๘๐

๕๑,๑๗๐ 

            ๒.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๓  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑


ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการศึกษา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดย นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผ่านบล๊อก 32 news version ทุกความเคลื่อนไหว