วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เชิงประจักษ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกิจกรรม " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมนี้ 6 โรงเรียน โรงเรียนที่ประเมินในครั้งนี้มีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนขัย และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์  เพื่อรับทราบแนวทางและวิธีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ประกอบด้วย นายชัยอนันต์  แก่นดี ประธานคณะกรรมการ  นางสาววรรณสุภา  เฉลิมชื่น นางจตุพร  เรียงความ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  คณะผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขตและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมชี้แจงและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยมงคล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น