วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เมืองตลุงพิทยา ฯ น้อมถวายแสดงความอาลัย และความจงรักภักดี


คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมใจใส่ชุดดำและเสื้อสีขาว แปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย เพื่อน้อมแสดงความอาลัย และแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สัญญาทำความดี 3000 ความดี


นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกันกล่าวคำสัญญาต่อกันในการทำความดีทั้งโรงเรียน ซึ่งรวมกัน 3,000 ความดี ที่จะทำตลอดทั้งปี และมี 1 ความดี ที่ทุกคนต้องทำ ต้องทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดไว้ให้เท่านั้น  เพื่อถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณโดมโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาทำความดี 3000 ความดี


นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกันกล่าวคำสัญญาต่อกันในการทำความดีทั้งโรงเรียน ซึ่งรวมกัน 3,000 ความดี ที่จะทำตลอดทั้งปี และมี 1 ความดี ที่ทุกคนต้องทำ ต้องทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดไว้ให้เท่านั้น  เพื่อถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณโดมโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ศิษย์เก่ารร.ไทยเจริญวิทยา มอบอุปกรณ์ดนตรีเพื่อน้อง


โรงเรียนไทยเจริญวิทยา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) รับมอบอุปกรณ์ดนตรีวงโยธวาทิต พร้อมชุดนักดนตรี รวมมูลค่าเป็นเงิน 600,000บาท ซึ่งเป็นการระดมทรัพย์ของคณะศิษย์เก่าโรงเรียนตั้งแต่รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2520 จนถึงรุ่นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน และเป็นวงดุริยางค์ประจำโรงเรียนต่อไป โดยผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนรุ่น 1 ปี นายขาล สอนฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะคำ ผู้มอบหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปะคำ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ครู และนักเรียนร่วมรับมอบ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลูกรัชดา ปลื้ม ผ่านระดับภาคอิสานตอนใต้ เข้ารับการคัดสรรระดับประเทศจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


ลูกรัชดา ปลื้ม ผ่านการคัดเลือกโครงการ เธอคือแรงบันดาลใจ ระดับภาคอีสานตอนใต้ เข้ารับการคัดสรรระดับประเทศจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นักเรียนโรงเรียนละหานทราย รัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ในนามกลุ่มเยาวชนธรรม (สร้าง )ชาติ เช้าร่วมโครงการ “ เธอ คือ แรงบันดาลใจ “  โดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความตั้งใจที่จะเชิดชูเกียรติ และยกย่องเยาวชนที่ทำกิจกรรม ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จึงได้จัดให้มีโครงการ ขึ้นเพื่อคัดสรรโครงการต่างๆ ของเยาวชนจากทั่วประเทศ
12 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จาก 300 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ ภาคอีสานเข้ารอบ 2 ทีม กลุ่มเยาวชนธรรม (สร้าง ) ชาติ เป็น 1 ใน  2 โดยแยกเป็นอีสานใต้ ทีมของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์และโรงเรียนจากจังหวัดกาฬสินธุ์อีสานเหนือ เพื่อตัดสินให้เป็นโครงการต้นแบบเธอคือ แรงบันดาลใจ ปีที่  7
กลุ่มเยาวชนธรรม (สร้าง ) ชาติ เข้าร่วมโครงการ เธอ คือ แรงบันดาลใจ ปีที่ 6 ประเภทโรงเรียนชื่อ โครงการธรรม(สร้าง) ชาติ เพื่อโครงการ คบลูกรัชดาสร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดำริ  มีสมาชิกประกอบด้วย นายกฤษณะ  ยังวารี นางสาวรุจิรา  แย้มประโคน นายณัฐพงษ์  พัลวัล นางสาวอทิตตา  หลอดแก้ว นางสาวกัลยรัตน์  เจริญภาพ นางสาวปรัชมน  นะทวงษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษาโครงการ นางสาววิภวานี  ดอนเหนือ
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผอ. สำนักพัฒนาระบบบริหาร (สพฐ.)พบบุคลากรสพม. 32 พร้อมชื่นชมกิจกรรมสร้างเสริม “ รู้ รัก สามัคคี ”


เวลา 08.30 น วันนี้ ( 4 พฤษภาคม 2559 ) นายณรงค์  แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พบคณะผู้บริหาร  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนตระหนักในความมือร่วมใจการทำงาน ความเข้าใจที่มีต่อองค์กร ความเป็นพี่น้อง บนพื้นฐานเดียวกัน จะทำให้งานสำเร็จ มีประสิทธิภาพ พร้อมชื่นชมกับกิจกรรมสร้างเสริม รู้ รัก สามัคคี ในแต่ละวันก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน ขอให้รักษามาตรฐานและปฏิบัติต่อไป โดย ดร. รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับ
คลิกชมภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/folderview?id=0B2HOxlUMPF9FaExzRElNWXhFVjQ&usp=sharing
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ผวจ.บุรีรัมย์ ปลื้มผลการตัดสินการประกวดเรียงความ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อให้จังหวัด


เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องนารายณ์บรรทมสินธ์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์   นายเสรี  ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์  เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน  2559 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อให้จังหวัด ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งาติ ประจำปี 2559 เรื่อง เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์  มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  จำนวน  4 ราย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. รางวัลดีเด่น ได้แก่นางสาวบัว  มะริด อายุ 16 ปี โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม อำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 2.รางวัลดีมาก ได้แก่เด็กหญิงรติยากร  บุตรศรีเมือง  อายุ 16 ปี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.รางวัลดีชมเชย  ได้แก่เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุ่มกระโทก อายุ 16 ปี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4.รางวัลดีชมเชย  ได้แก่นางสาวสุนีพร  ก่อเกียรติยศ   อายุ 18 ปี โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิดชูเกียรติ 2 เด็กเก่งสอบโอเน็ต ม.3 ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์.


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2556 นายเสรี  ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์  เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2559 ที่ห้องนารายณ์บรรทมสินธ์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อให้จังหวัด ที่มีผลการสอบโอเน็ต (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2558  ของนักเรียน ม.3 ทั่วประเทศจัดสอบโดย สถาบัน สทศ. ซึ่งประกาศผลการสอบ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  มี 2 ราย
คือ นางสาวยลดา บารัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และ เด็กชายปภาตพงษ์ ไปหนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

สพม.32 เดินหน้าขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน


ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในระดับผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และจัดทำโรดแมปการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบ 5 ขั้นตอน คือ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ และแก้ปัญหา ตามความต้องการเป็นรายบุคคล  

จึงจัดทำระบบการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการทำงานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ โดยแนวคิดหลัก มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  ความสำเร็จของงาน  ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม  ทั้งการร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมทำของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ  ผู้ปกครอง  หรือชุมชน เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่ต่างกัน  การยึดนักเรียนเป็นสำคัญในการพัฒนา  เพื่อดูแลช่วยเหลือ  ทั้งด้านการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  หรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดบุรีรัมย์จัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี โดยในปี 2559  นี้ ได้จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  นายเสรี  ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และมีหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมพิธีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ที่กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้คลิกชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1137795166287959.1073741871.254191651314986&type=1&l=f8eb4f39c6สถานศึกษาสังกัด สพม.32 รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ผลการพิจารณา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม  ขนาดกลาง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ) ประธานพิธีมอบ  ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ชมภาพกิจกรรม เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1137988486268627.1073741872.254191651314986&type=1&l=a0ad774a6e

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

กลุ่มงานสังกัด สพม.32 เผยแพร่กิจกรรมกลุ่มในโลกออนไลน์

ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ชี้แจงผู้แทนกลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการปฏิบัติงาน กิจกรรมของกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ( บุรีรัมย์) เพื่อนำเสนอในช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ กิจกรรมกลุ่มในโลกออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน สพม.32 ร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559 ขบวนยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมภาคภูมิใจ

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมแสดงกิจกรรมขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี  โดยนำข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งมาเรียงร้อยเป็นเรื่องราว เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ประกอบด้วยโรงเรียนนางรอง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โรงเรียนกระสัง โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนพนมรุ้ง โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม และโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย์


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) ย้ำครูให้รู้จักบทบาทตัวตนที่แท้จริงในการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

                                                                          
ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ กล่าวว่า การพัฒนาครูเป็นการพัฒนาที่ตรง โดยเฉพาะวันนี้ในหัวข้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ที่วิทยากรกำลังพูดเป็นการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ จนถึงการวัดและประเมินผล อยากให้เกิดภาพลักษณ์ภาพรวมเป็นสิ่งที่ดี ถ้าครูไม่หลักคิดแบบนี้ในวันนี้ อย่าหมายไปคิดสอนให้เกิดประโยชน์ เพราะไม่เกิดประโยชน์ ครูเท่านั้นที่จะออกแบบส่งถึงเด็กให้ได้  ครูต้องคิดถึงผู้มีบทบาทต่อชีวิตครูนั้นคือนายจ้าง นายจ้างครูคือนักเรียน ไม่มีนักเรียนไม่มีครู ไม่มีครูไม่มีโรงเรียน ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ไม่มีผู้บริหารก็ไม่มีสำนักงานเขต   วันนี้อยู่กับอะไร คิดถึงใครเป็นลำดับต้น เราคิดถึงแต่ความก้าวหน้าตัวเองใช่ไหม เราคิดถึงว่าคนที่เป็นที่ครู หลายสถานะโดยเฉพาะ แรกๆ เป็นครูอัตราจ้าง เป็นพนักงานราชการ จำภาพก่อนที่เราจะอยากมาเป็นครูให้ได้ ว่าเราอยากเป็นครูใช่ไหม เป้าหมายของเราคือนักเรียน เราต้องยกระดับคุณภาพของนักเรียน ไม่ได้หมายความว่ายกเฉพาะในเรื่องของสอน อ่านออก เขียนได้ บทบาทหน้าที่ครูมี 2 เรื่อง 1 บทบาทของการสอน สอนให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ ในหลักวิชาตามหลักสูตร วัดและประเมินผลได้ 2 บทบาทด้านอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมให้ได้ เป็นหน้าที่ครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนใช้ชีวิต มีคุณค่า อยู่กับชีวิตอย่างมีความสุข ” 
นายมาโนช  นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทอง ประธานสหวิทยาเขตลำปลายมาศ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นผลจากการติดตามของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้กำหนดแนวทาง และให้ความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน ทำให้เกิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนในสหวิทยาเขต ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559 ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
*************

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2559

ในวันนี้ ( 21 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 13.30 น. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ผลการประกวด นายภราดร ศรีศิลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตึกอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.32 (บุรีรัมย์) ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในระดับประเทศ โดย นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมชมและเชียร์