วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืน ประจำปีการศึกษา 2558 ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 กิจกรรมภาคปฏิบัติและทดสอบวิชาพิเศษเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง พึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์   รู้จักทำการฝีมือ  ฝึกฝน รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ  พัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหน่วยพิทักษ์ป่าคลองโป่ง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น