บทความ

อบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ

รูปภาพ
  มัธยมบุรีรัมย์ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมของชาติ ออนไลน์ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วันนี้ ( 27 กันยายน 2564 ) เวลา   09.30 น. ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดการอบรม ปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ออนไลน์  ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดร.กฤษ กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึมชับคุณค่าแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สนองพระราชประสงค์ที่ว่า " ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง " เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน

สพม.32 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพมัธยมดีสี่มุมเมือง

รูปภาพ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ   ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)   เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ   โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ดร.กฤษ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม จัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรูปแบบ ( Model) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สรุปรูปแบบ ( Model) แผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านการพัฒนาการศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการศ

พบกันยามเช้า 5052563

รูปภาพ

พบกันยามเช้า 5052563

รูปภาพ

เริ่มแล้วแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”

รูปภาพ
วันนี้ ( 25 ส.ค.62) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “ รมย์บุรีเกมส์” โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ , ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการ กกท. นายณรงค์   แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายรณชัย   สุขสมบูรณ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะหัวหน้าส่วนราชการ จ.บุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมงาน ณ บีอาร์ยูโดม มหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พิธี เปิดในครั้งนี้เจ้าภาพบุรีรัมย์ ได้เตรียมการแสดงไว้ทั้งหมด  2  ชุด เริ่มที่การแสดงชุดที่  1 “ ร้อยล้านความสุข สู่ความสนุกที่รมย์บุรีเกมส์” จากนั้นขบวนพาเหรด นําโดยวงโยธวาทิตเข้าสู่โดม ต่อด้วยขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก  76  จังหวัด แบ่งเป็นภาค  1 – 5  โดยขบวนของจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าภาพ เดินเข้าเป็นขบวนสุดท้าย     จากนั้นนักกีฬาอาวุโสกิตติมศักดิ์ กล

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง

รูปภาพ
ค่ายวรรณกรรมและวันภาษาไทยแห่งชาติ และการเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม การเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร โดย นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ อดีตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน นายพินิจ นิลรัตน์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คอลัมม์นิสวรรณกรรม  นายปณิธาน นวการพาณิชย์ นักเขียน นักดนตรีและบรรณาธิการสำนักพิมพ์กระท่อมปณิธาน อาจารย์บรรจง บุรินประโคน นักเขียนและบรรณาธิการสำนักพิมพ์ กากะเดีย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายนคริน  สวินชัย ชาวนาอิสระ ลำปลายมาศ  ติดตาม พุธเช้า ข่าวโรงเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 - 08.00 น. ค่ายวรรณกรรมและวันภาษาไทยแห่งชาติ และการเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทองสกุ๊ป เชิญรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน