โพสต์

สพม.32 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพมัธยมดีสี่มุมเมือง

รูปภาพ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ   ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)   เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ   โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ดร.กฤษ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม จัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรูปแบบ ( Model) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สรุปรูปแบบ ( Model) แผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านการพัฒนาการศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการศ

พบกันยามเช้า 5052563

รูปภาพ

พบกันยามเช้า 5052563

รูปภาพ

เริ่มแล้วแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”

รูปภาพ
วันนี้ ( 25 ส.ค.62) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “ รมย์บุรีเกมส์” โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ , ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการ กกท. นายณรงค์   แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายรณชัย   สุขสมบูรณ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะหัวหน้าส่วนราชการ จ.บุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมงาน ณ บีอาร์ยูโดม มหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พิธี เปิดในครั้งนี้เจ้าภาพบุรีรัมย์ ได้เตรียมการแสดงไว้ทั้งหมด  2  ชุด เริ่มที่การแสดงชุดที่  1 “ ร้อยล้านความสุข สู่ความสนุกที่รมย์บุรีเกมส์” จากนั้นขบวนพาเหรด นําโดยวงโยธวาทิตเข้าสู่โดม ต่อด้วยขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก  76  จังหวัด แบ่งเป็นภาค  1 – 5  โดยขบวนของจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าภาพ เดินเข้าเป็นขบวนสุดท้าย     จากนั้นนักกีฬาอาวุโสกิตติมศักดิ์ กล

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง

รูปภาพ
ค่ายวรรณกรรมและวันภาษาไทยแห่งชาติ และการเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม การเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร โดย นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ อดีตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน นายพินิจ นิลรัตน์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คอลัมม์นิสวรรณกรรม  นายปณิธาน นวการพาณิชย์ นักเขียน นักดนตรีและบรรณาธิการสำนักพิมพ์กระท่อมปณิธาน อาจารย์บรรจง บุรินประโคน นักเขียนและบรรณาธิการสำนักพิมพ์ กากะเดีย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายนคริน  สวินชัย ชาวนาอิสระ ลำปลายมาศ  ติดตาม พุธเช้า ข่าวโรงเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 - 08.00 น. ค่ายวรรณกรรมและวันภาษาไทยแห่งชาติ และการเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทองสกุ๊ป เชิญรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน

ปลึ้ม “ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” นักเรียนร่วมโครงการวันภาษาไทย

รูปภาพ
                                             “ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” โครงการวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ลานร่มไม้ หอพระโรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ นายประภาส สนิทรัมย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม   ประธาน พิธีเปิดค่ายวรรณกรรมและวันภาษาไทยแห่งชาติ และการเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม เพื่อนักเรียน มีความรู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญของการอ่าน มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์ นำไปใช้ชีวิต และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย การเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร โดย นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ อดีตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน นายพินิจ นิลรัตน์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คอลัมม์นิสวรรณกรรม  นายปณิธาน นวการพาณิชย์ นักเขียน นักดนตรีและบรรณาธิการสำนักพิมพ์กระท่อมปณิธาน อาจารย์บรรจง บุรินประโคน นักเขียนและบรรณาธิการสำนักพิมพ์  กากะเดีย  อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายนคริน  สวินชัย ชาวนาอิสระ ลำปลายมาศ
รูปภาพ
สพม.32 รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 วันนี้ ( 26 ก.ค.62 ) เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับนายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ในการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานการปฏิบัติในระยะที่ 2    ติดตามด้านโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ ( โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โครงการจิตอาสา) โครงการนโยบายรัฐบาล ( โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) โครงการนโยบาย ศธ./สพฐ. (โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ( Big Data) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และโครงการนิเทศบูรณาการ)