บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2015

ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

รูปภาพ
สนามสอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการสอบใน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์ ในการดำเนินการได้ทำตามขั้นตอน  เลือก           ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาวุโสจับฉลากเป็นประธานชุดในจำนวน 8 ชุด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จับฉลากคณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่ จับฉลากเข้าชุดกรรมการ โดยแต่ละชุดจะมีคณะกรรมการการ 3 ราย ประกอบด้วยประธาน และกรรมการ ในการสอบ   ภาค ค นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32         ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมต่อผู้สมัครทุกท่าน

สพม.32 รับครูอัตราจ้าง เป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 17 วิชาเอก 25 อัตรา

รูปภาพ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จำนวน 25 อัตรา รับ 17 วิชาเอก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สนาม สอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์    นางนิจวดี    เจริญเกียรติบวร ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักพัฒนานวัตกรรม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.และคณะ   นายไพศาล   วุทฒิลานนท์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในฐานะ อนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558       สนามสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 270   ราย แยกเป็น 17 กลุ่มวิชา   ได้แก่   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ฟิสิกส์ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คอมพิวเตอร์ เคมี สังคมศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดนตรีสากล นาฎศิลป์ บรรณารักษ์ เกษตรกรรม ศิลปศึกษา การเงิน/การบัญชี อุตสาหกรรมศิลป์ และการจัดการทั่วไป   ร

โครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ

รูปภาพ
 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ กลุ่มที่ 1 กลุ่มปลูกผัก โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนปลูกเสร็จ 2 แปลง ซึ่งเมล็ดพันธุ์เริ่มงอก และได้ทำการปลูกเพิ่มอีก 2 แปลง และในกลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพปลาส้ม เมื่อวัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ทางโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพได้มอบทุนจำนวน 3,000 บาท เพื่อซื้อปลาสดมาทำปลาส้มขายที่ตลาดสดโนนดินแดง //งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม " สืบสานประเพณีวันลอยกระทง "

รูปภาพ
คณะครู นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดงานวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ       คุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทงไปลอยเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน คุณค่าต่อสังคม ทำให้มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันและเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ ช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำ คุณค่าต่อศาสนา ทำนุบำรุงศาสนา และช่วยกันรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เชิงประจักษ์

รูปภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( บุรีรัมย์) รับการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกิจกรรม " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เชิงประจักษ์ ครั้งที่  1  ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมนี้ 6 โรงเรียน โรงเรียนที่ประเมินในครั้งนี้มี โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนขัย และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์  เพื่อรับทราบแนวทางและวิธีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ประกอบด้วย  นายชัยอนันต์  แก่นดี ประธานคณะกรรมการ  นางสาววรรณสุภา  เฉลิมชื่น นางจตุพร  เรียงความ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดย นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  คณะผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขตและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมชี้แจงและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยมงคล เมื่อ วันที่  25  พฤศจิกายน 2558

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต

รูปภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ( บุรีรัมย์) ต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 นำโดย  นายญาณวิทย์ บัวหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงาน ให้บุคลากรนำแนวทางการบริหารจัดการที่ดีนำไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานของตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนางปติมา  กาญจนากาศ  รองผอ.สพม. 32   คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยมงคล  เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ่านมา

สพม.32 พิจารณาการจัดตั้งงบประมาณสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560

รูปภาพ
เมื่อเวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมไชยมงคล  นายไพศาล  วุทฒิ ลานนท์  ผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ    สิ่งก่อสร้าง  ระบบไฟฟ้า และประปา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามความจำเป็นและ ขาดแคลน  ซึ่งพิจารณาจากคำขอตั้ง งบประมาณ ของสถานศึกษา ( 23 /11/ 2558 //  ประชาสัมพันธ์ สพ ม.32 / ภาพ - ข่าว )

นโยบาย " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ "

รูปภาพ
เมื่อเวลา 10.00 น   นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ " ในการทำงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้ชี้แจงภารกิจที่ปฏิบัติการในรอบปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการต่อไป โดยมีรองผอ.สพม.32 ผู้อำนวยการกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องไชยมงคล ( 20 /11/2558 )

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

รูปภาพ
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล   วุทฒิลานนท์    คุณวุฒิทางการศึกษา                 ๑.  วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง)                       วิชาเอกการประถมศึกษา  วิทยาลัยครูนครสวรรค์                 ๒.  วุฒิปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.  วิชาเอก  การประถมศึกษา                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                 ๓.  วุฒิปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  วิชาเอก  การประถมศึกษา                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม                                                          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒   วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๑  สถานศึกษา/หน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒   อำเภอ/เขต  เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน . ๒.  การรับราชการ                 ๒.๑  เริ่มรับรา

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

รูปภาพ
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการศึกษา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดย นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผ่านบล๊อก 32 news version  ทุ กความเคลื่อนไหว