สพม.32 รับครูอัตราจ้าง เป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 17 วิชาเอก 25 อัตรา


   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จำนวน 25 อัตรา รับ 17 วิชาเอก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สนามสอบโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักพัฒนานวัตกรรม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.และคณะ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 
    สนามสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 270  ราย แยกเป็น 17 กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ เคมี สังคมศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดนตรีสากล นาฎศิลป์ บรรณารักษ์ เกษตรกรรม ศิลปศึกษา การเงิน/การบัญชี อุตสาหกรรมศิลป์ และการจัดการทั่วไป  รับจำนวน  25 อัตรา
    สำหรับวันนี้ (28 พ.ย.)  ดำเนินการสอบในภาค ก ความรอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน มีผู้เข้าสอบ 261 ราย ขาดสอบ 9 ราย วิชาเอกพลศึกษา ขาดสอบ 3 ราย  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ขาดสอบ 2 ราย ดนตรีสากล ขาดสอบ 1 ราย บรรณารักษ์ ขาดสอบ 1 ราย และอุตสาหกรรมศิลป์  ขาดสอบ 1 ราย การจัดการทั่วไป 1 ราย และมีผู้สมัครสอบ 2  ศูนย์สอบ 3 ราย คือ ผู้สมัครวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้สมัครวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกเคมี เลือกสอบที่ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  สำรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปผู้สมัครสอบเลือกสอบศูนย์ที่ 2 (ที่สมัคร)
    ในวันที่ 29 พ.ย. สอบใน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยตามสาขาวิชาเอก ตามเกณฑ์การตัดสินที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และทางเว็บไซต์  http://ssbr.go.th/ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง