ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
นายไพศาล   วุทฒิลานนท์   
คุณวุฒิทางการศึกษา
                ๑.  วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง) 
                     วิชาเอกการประถมศึกษา  วิทยาลัยครูนครสวรรค์
                ๒.  วุฒิปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.  วิชาเอก  การประถมศึกษา   
                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                ๓.  วุฒิปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  วิชาเอก  การประถมศึกษา
                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม                                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๑ สถานศึกษา/หน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  อำเภอ/เขต  เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

๒.  การรับราชการ 
              ๒.๑  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู  ๒  เมื่อวันที่  ๒๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
            ๒.๒  เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ  ที่สำคัญ  ดังนี้


วันเดือนปี
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
รับเงินเดือน
ระดับ/อันดับ
ขั้น (บาท)
๒๑  พ.ค.  ๒๕๒๙
ครู  ๑  โรงเรียนดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
๒,๒๐๕
๒๑  พ.ค.  ๒๕๓๑
อาจารย์  ๑  โรงเรียนดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
๒,๗๖๕
๑  พ.ย.  ๒๕๓๔
อาจารย์  ๑  โรงเรียนวัดภาษี
๔,๗๕๐
๑๖  มิ.ย.  ๒๕๔๐
อาจารย์  ๒  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
๑๐,๐๘๐
๑๕  ก.ค.  ๒๕๔๑
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี
๑๑,๑๒๐
๑๘  พ.ย.  ๒๕๔๒
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
๑๒,๔๐๐
๑  ต.ค.  ๒๕๔๓
ศึกษาธิการอำเภอ  กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา
๑๓,๓๖๐

๗  ก.พ.  ๒๕๔๕
ศึกษาธิการอำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
๑๔,๔๖๐
๑๙  ก.ค.  ๒๕๔๕
ศึกษาธิการอำเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔,๘๕๐
๕  มี.ค.  ๒๕๔๖

ศึกษาธิการอำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

๑๕,๒๔๐
๑  ต.ค.  ๒๕๔๖
ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
๑๖,๘๐๐
๒๒  ก.ย.  ๒๕๔๗
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา  เขต  ๑
คศ.๒
๑๘,๙๒๐
๒๔  ธ.ค.  ๒๕๔๗
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑
คศ.๓
๑๙,๗๒๐
๒๒  ก.ย.  ๒๕๔๙

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖
คศ.๓

๒๒,๓๓๐

๑  ธ.ค.  ๒๕๔๙
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑
คศ.๓
๒๓,๓๗๐
๖  ม.ค.  ๒๕๕๔
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓  (สุรินทร์)
คศ.๓
๓๑,๕๖๐
๒  ต.ค.  ๒๕๕๔

๓  พ.ย.  ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓  (สุรินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  (บุรีรัมย์)
คศ.๔

คศ.๔
๓๗,๗๘๐

๕๑,๑๗๐ 

            ๒.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๓  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง