โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม " สืบสานประเพณีวันลอยกระทง "

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดงานวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ       คุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทงไปลอยเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน คุณค่าต่อสังคม ทำให้มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันและเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ ช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำ คุณค่าต่อศาสนา ทำนุบำรุงศาสนา และช่วยกันรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง