บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2015

นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.32 (บุรีรัมย์) เด็กดียึดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

รูปภาพ
ในวันนี้ ( 22 ธันวาคม 2558 ) นายปัณณทัต  วิวัตรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่นายณัฐนัย  จัวนาน และ นางสาวณัฐิยา  ชูเกียรติวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เก็บแหวนเพชรและส่งให้โรงเรียนเพื่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2558 ทำตกหายให้มารับคืน ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน นายสุธีรัตช์. ทิพย์อักษร ครูที่ปรึกษา

ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สร้างอาชีพนักเรียน" โครงการ 1ทุน 1 อาชีพ"

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 คณะครูกลุ่มงานแนะแนว ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาฯ ออกติดตามผลโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ (ประจำสัปดาห์ที่ 7 ภาคเรียนที่  2/2558)  ติดตามทำสรุปการดำเนินการโครงการของนักเรียนแต่ละกลุ่มอาชีพและทำสรุปชีวิตของนักเรียนยากจนที่ร่วมโครงการนี้ ซึ่งได้ดำเนินการติดตาม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มที่ 2 ปลาส้มปลูกผักเลี้ยงกบ กลุ่มที่ 3 เลี้ยงปลาดุก กลุ่มที่ 4 ปลูกดาวเรืองโดยจะมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อโครงการเพิ่มเติม และจะติดตามกลุ่มที่ทำโครงการยังไม่เสร็จและสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครูในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เพื่อสรุปรายละเอียดของโครงการ

ร่มเกล้า บุรีรัมย์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

รูปภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะพร้อมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสรและภาคเอกชน อำเภอโนนดินแดง โดยเริ่มขบวนจากปากทางเข้าถนนสุขาภิบาล ๑๔ มีวงดุริยางค์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์นำริ้วขบวน จากนั้นเวลา ๑๘.๓๐ น. นายอำเภอโนนดินแดง นางสาวสุนันท์  สุขเจริญ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย โดยแขกผู้มีเกียรติจุดเทียนชัยต่อจากประธาน ลำดับต่อมาประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ หลังจากประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา โดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพียงกัน//ประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

สพม.32 (บุรีรัมย์) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพ
ในวันนี้ ( 6 ธันวาคม 2558 ) เวลา 09.00 น น ายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ ขต 32 ( บุรีรัมย์ ) ประธานเปิดประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e -GP) ระยะที่ 3 ( วิธี e-markrt c]t e- bidding ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 150  คน กำหนดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7  ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ”

รูปภาพ
         เมื่อวันที่( 2 ธันวาคม 2558 )  ณ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( บุรีรัมย์) มอบบ้าน 5 หลัง โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5  ธันวาคม 2558 โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีรับมอบ คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ         สำหรับโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม โรงเรียนร่อนทอง  พิทยาคม และโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  ผู้บริหารสหวิทยาเขต  หัวหน้าส่วนประจำอำเภอที่เป็นสถานที่รับมอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีรับมอบ