บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2016

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี

รูปภาพ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืน ประจำปีการศึกษา 2558 ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 กิจกรรมภาคปฏิบัติและทดสอบวิชาพิเศษเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง พึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์   รู้จักทำการฝีมือ  ฝึกฝน รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ   พัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหน่วยพิทักษ์ป่าคลองโป่ง 

ทีม To be Number One นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

รูปภาพ
ทีม To be Number One  นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมแข่งขันรายการ To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15   ทีม  จากทั่วประเทศ รางวัลการแข่งขัน 5 รางวัล  คือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล  ทีม To be Number One  นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม  2559 

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2558

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา  2558 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการและทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 79 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,700  บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนตั้งแต่ระดับ ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษาแก่นักเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับเด็กทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว