สพม.32 เดินหน้าขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน


ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในระดับผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และจัดทำโรดแมปการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบ 5 ขั้นตอน คือ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ และแก้ปัญหา ตามความต้องการเป็นรายบุคคล  

จึงจัดทำระบบการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการทำงานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ โดยแนวคิดหลัก มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  ความสำเร็จของงาน  ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม  ทั้งการร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมทำของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ  ผู้ปกครอง  หรือชุมชน เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่ต่างกัน  การยึดนักเรียนเป็นสำคัญในการพัฒนา  เพื่อดูแลช่วยเหลือ  ทั้งด้านการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  หรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ความคิดเห็น

  1. ขอบคุณที่ครูน้อยๆมีส่วนร่วม

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณที่ครูน้อยๆมีส่วนร่วม

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เลือกประธานนักเรียน สพม.32 บริหารสภาเด็ก

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

สพม.32 ติวเข้มบุคลากร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ