สพม.32 เดินหน้าขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน


ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในระดับผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และจัดทำโรดแมปการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบ 5 ขั้นตอน คือ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ และแก้ปัญหา ตามความต้องการเป็นรายบุคคล  

จึงจัดทำระบบการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการทำงานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ โดยแนวคิดหลัก มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  ความสำเร็จของงาน  ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม  ทั้งการร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมทำของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ  ผู้ปกครอง  หรือชุมชน เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่ต่างกัน  การยึดนักเรียนเป็นสำคัญในการพัฒนา  เพื่อดูแลช่วยเหลือ  ทั้งด้านการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  หรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง