บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

ครู -นร.บุรีรัมย์ 1,099 คน ซ้อมใหญ่รำถวายอาลัย “ในหลวง ร.๙” หน้าพระเมรุมาศจำลอง

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 17.00 น. ข้าราชการครู บุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) และนักเรียน จาก 66 โรงเรียน รวมจำนวน 1,099 คน ทั้งที่สมัครใจและที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ได้ทำการฝึกซ้อมรำถวายอาลัยครั้งใหญ่ ด้วยบทเพลง “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมชมการฝึกซ้อมรำด้วย ซึ่งการซ้อมในครั้งนี้เป็นการซ้อมเสมือนจริง  เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและงดงามมากที่สุด ในการรำถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

ผู้บริหาร ครู สถานศึกษาในสังกัด สพม.32 สร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รูปภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเ ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ า เขต 32 (บุรีรัมย์) ดำเนินการประชุมปฏิ บัติการ " การพัฒนาระบบประกันคุณภาพกา รศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏ ิรูประบบการประเมินและการปร ะกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในส ถานศึกษา " เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงาน และกำหนดให้หน่วยงานต้นสังก ัด ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากา รประกันคุณภาพภายในระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสัง กัด สพม.32 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเร ียน รองผู้อำนวยการ ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน โดย  นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรว ดวิทยาคาร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุม และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบประกัน ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยา เมื่อวันที่ 14 ต.ค.60