ผู้บริหาร ครู สถานศึกษาในสังกัด สพม.32 สร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ " การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา " เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานและกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสังกัด สพม.32 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน โดย นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุม และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบประกัน ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยา เมื่อวันที่ 14 ต.ค.60ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง