บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2017

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพม.32และ สพม.2

รูปภาพ
เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องประชุม สพม. 32 ( บุรีรัมย์) นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม. 32  รักษาราชการแทนผอ.สพม. 32  และ   ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 2  ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ข้อตกลงฉบับนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสพม.32 กับสพม.2ได้ร่วมศึกษาและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการบริหาร “สหวิทยาเขตและสถานศึกษา” พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบ  ICT  เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   โดย มีประธานสหวิทยาเขต และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง สพม. 32  และสพม. 2  ร่วมในพิธี

สพม.32 ตั้งศูนย์ช่วยน้องต้านภัยหนาว

รูปภาพ
นางปติมา กาญจนากาศ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์)รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ในรายการข่าวพุธเช้า  ข่าวสพฐ. ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนของนักเรียนเหล่านี้  สพม.32 จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวทั้ง เก่าและใหม่ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ถนนนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖ ๑๒๔๐๘ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๒ โทรศัพท์ ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๐ .๐๒๒๘๘ ๕๕๘๑ โทรสาร ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๑ ตั้ง

สพม.32 ติวเข้มบุคลากร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นางปติมา  กาญจนากาศ รองผอ.สพม. 32 รักษาราชการแทนผอ.สพม. 32 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ โดยชี้แจงการดำเนินงานรวมถึงแนวทางในการ ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแบบ สำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2   พร้อมเตรียมรับการประเมินในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เลือกประธานนักเรียน สพม.32 บริหารสภาเด็ก

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิด โครงการจัดประชุมและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความร่วมมือ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงานบูรณาการกม. คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สภาสร้างสรรค์เยาวชน นางสาวกุลจิรา  โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน  กิจกรรมการประชุมเป็นการบรรยายของวิทยากรเกี่ยวกับของพระราชบัญญัติส่งเสริม และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2510 โดยนางบุปผา  ทัพกฤษณ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับจากสภาเด็กและเยาวชน การชี้แจงวิธีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ผลการคัดเลือก นายพันธกานต์ น้ำเงิน  ประธานนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จากอำเภอนางรอง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 5 รองประธาน 2 คน คือ นา

สพม.32 ปลุกบุคลากร ก้าวต่อไปเปลี่ยนน้ำตา เป็นพลังสานต่อที่พ่อสร้าง

รูปภาพ
นางปติมา  กาญจนากาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 กล่าวหลังเคารพธงชาติว่า โอกาสนี้อยากให้บุคลกร สพม.32 ทุกคน คิดถึงภาพรวม ส่วนรวมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ เปลี่ยนความเศร้าโศก มาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะจดจำและน้อมนำคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตทั้งในองค์กร สพม.32 ครอบครัว ชุมชน และให้เรียนรู้แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ความดี และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือปวงชนชาวไทยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ให้ร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่๙ ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีบุคลากรทั้งหมด 60 คน กลุ่มงาน 7 กลุ่ม ช่วงระหว่างเวลา 08.20 น. บุคลากรในสังกัดจะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต กิจกรรมสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์