สพม.32 ปลุกบุคลากร ก้าวต่อไปเปลี่ยนน้ำตา เป็นพลังสานต่อที่พ่อสร้าง


นางปติมา  กาญจนากาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 กล่าวหลังเคารพธงชาติว่า โอกาสนี้อยากให้บุคลกร สพม.32 ทุกคน คิดถึงภาพรวม ส่วนรวมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ เปลี่ยนความเศร้าโศก มาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะจดจำและน้อมนำคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตทั้งในองค์กร สพม.32 ครอบครัว ชุมชน และให้เรียนรู้แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ความดี และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือปวงชนชาวไทยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ให้ร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่๙

ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีบุคลากรทั้งหมด 60 คน กลุ่มงาน 7 กลุ่ม ช่วงระหว่างเวลา 08.20 น. บุคลากรในสังกัดจะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต กิจกรรมสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง