บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018

ศาสตร์พระราชา สวนผักหวานป่าโมเดล สู่ No Child Left Behind

รูปภาพ
นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม อ.นาโพธิ์ เปิดเผยว่า การเปิดบ้านอุดมอักษร OPEN HOUSE โดยใช้ชื่อว่า ศาสตร์พระราชา สวนผักหวานป่าโมเดล สู่ No Child Left Behind ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ให้เป็นที่รู้จักในตลอดปีการศึกษาประสบความสำเร็จทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้บริหารสหวิทยาเขตพุทไธสง โรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การให้บริการสหวิทยาเขตพุทไธสง เข้าร่วมกิจกรรม

มัธยมพุทไธสง ขับนโยบาย " ไม่ทิ้งเด็กหลังห้อง "

รูปภาพ
มัธยมพุทไธสง เปิดบ้านวิชาการ Open House 2018 ไม่ทิ้งเด็กหลังแม้แต่คนเดียว นายรณชัย  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนพุทไธสง ภายใต้ No  Child  Left  Behind  ไม่ทิ้งเด็กหลังห้องแม้แต่คนเดียว เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนพุทไธสงและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่บริการเข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนหลักสูตรภาษอังกฤษ โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แนะแนวการศึกษาจัดขึ้น ทำให้นักเรียนได้มีทางเลือกตามความถนัด การแสดงความสามารถของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การแสดงเปิดงาน “ ม่วนชื่นไหซอง “  โดยชุมนุมนาฏศิลป์ การแสดงดนตรีไทย การแสดงโปงลาง การสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปินในสังกัด “ ไทบ้าน เดอะซีรี่ย์ ”  นักเรียนระดับประถมศึกษาเยี่ยมชมอย่างหนาแน่นในบริเวณโดมโรงเรียนพุทไธสง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

สพฐ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน ”

รูปภาพ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ภายใต้แนวคิด “ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์      สู่การพัฒนาชุมชน ” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามของคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปะ มีทักษะในระดับคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประเมินค่า พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์      สู่การพัฒนาชุมชน” รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล  การจัดงานได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๔๕๕  นับเป็นเวลา 105 ปี โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอนภารกิจให้จัดงานนี้ขึ้นในครั้งที่ 57 ปีการศึกษา 2550 จวบจนปัจ