บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2019

ปลึ้ม “ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” นักเรียนร่วมโครงการวันภาษาไทย

รูปภาพ
                                             “ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” โครงการวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ลานร่มไม้ หอพระโรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ นายประภาส สนิทรัมย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม   ประธาน พิธีเปิดค่ายวรรณกรรมและวันภาษาไทยแห่งชาติ และการเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม เพื่อนักเรียน มีความรู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญของการอ่าน มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์ นำไปใช้ชีวิต และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย การเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร โดย นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ อดีตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน นายพินิจ นิลรัตน์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คอลัมม์นิสวรรณกรรม  นายปณิธาน นวการพาณิชย์ นักเขียน นักดนตรีและบรรณาธิการสำนักพิมพ์กระท่อมปณิธาน อาจารย์บรรจง บุรินประโคน นักเขียนและบรรณาธิการสำนักพิมพ์  กากะเดีย  อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายนคริน  สวินชัย ชาวนาอิสระ ลำปลายมาศ
รูปภาพ
สพม.32 รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 วันนี้ ( 26 ก.ค.62 ) เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับนายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ในการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานการปฏิบัติในระยะที่ 2    ติดตามด้านโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ ( โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โครงการจิตอาสา) โครงการนโยบายรัฐบาล ( โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) โครงการนโยบาย ศธ./สพฐ. (โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ( Big Data) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และโครงการนิเทศบูรณาการ)  

กิจกรรมสุทรียสนทนา เช้านี้ที่ สพม.32

รูปภาพ
 26  กรกฎาคม  2562  เวลา  08.30  น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. 32 ( บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม " กิจกรรมสุนทรียสนทนา " # กิจกรรมสุทรียสนทนา   ด้วยความตั้งใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการฟัง เพื่อรู้จักตนเองและเปิดใจรับฟัง คนรอบข้างให้มากขึ้น   กิจกรรมสุนทรียสนทนา จึงเป็นกิจกรรมที่ ผอ.สพม. 32  ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรแจ้งข้อราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการปฏิบัติราชการ  เริ่มต้น กิจกรรมเทิดทูน สถาบัน ไหว้พระสวดมนต์ ในเวลา 08.00 น ทุกวันเวลาปฏิบัติงานราชการ ที่หน้าอาคารมัธยม 1