ปลึ้ม “ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” นักเรียนร่วมโครงการวันภาษาไทย                                            “ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” โครงการวันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ลานร่มไม้ หอพระโรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธานพิธีเปิดค่ายวรรณกรรมและวันภาษาไทยแห่งชาติ และการเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม เพื่อนักเรียนมีความรู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญของการอ่าน มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์ นำไปใช้ชีวิต และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยการเสวนาหัวข้อ สายน้ำ วัฒนธรรม ลำปลายมาศ สู่งานวรรณกรรม ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร โดย นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ อดีตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน นายพินิจ นิลรัตน์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คอลัมม์นิสวรรณกรรม  นายปณิธาน นวการพาณิชย์ นักเขียน นักดนตรีและบรรณาธิการสำนักพิมพ์กระท่อมปณิธาน อาจารย์บรรจง บุรินประโคน นักเขียนและบรรณาธิการสำนักพิมพ์ กากะเดีย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายนคริน  สวินชัย ชาวนาอิสระ ลำปลายมาศ“ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของแบ่งกลุ่ม เข้าฐานวรรณกรรม ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ ฐาน

ฐานเรียนรู้ที่ เรื่องสั้น ชวนคิด โดยครูสิทธิเดช กนกแก้วและประชา มวลชน นักเขียนอิสระ เจ้าหน้าที่ภาษาไทยโบราณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฐานที่ วินิจ  นิยาย โดย อภิชาต จันทนาเวทย์
ฐานที่ คมคาย คำกวี โดยพินิจ นิลรัตน์และปณิธาน นวการพาณิชย์
ฐานที่ สารคดีให้รู้ โดยบรรจง บุรินประโคน และนครินทร์ สินชัย
ฐานที่ ฟัง ดูดนตรี โดยครูชาตรี ( เล็ก) อยู่ประเสริฐและทีมงาน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตนักเขียนวรรณกรรมลุ่มน้ำมูล ดร.สุริยา เผือกพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม นักดนตรีบลูส์ โดยวงบลูส์รีรัมย์ กิจกรรมสังสรรค์ เล่า เล่น ร้องรำ ทำดนตรี โดยชาวค่ายและสรุปความรู้จากคณะวิทยากร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พุธเช้า ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์