สพม.32 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพมัธยมดีสี่มุมเมือง

 


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม

ดร.กฤษ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม จัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรูปแบบ (Model) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สรุปรูปแบบ (Model) แผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านการพัฒนาการศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พร้อมทั้งจัดทำคำของบประมาณ

 
มติที่ประชุม  ได้ร่วมกันเสนอแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  โดยใช้ข้อมูลโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนนางรอง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเรียนลำปลายมาศ เป็นหลักคิดในการกำหนดจุดโรงเรียนที่สามารถรองรับนักเรียนจากโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงต่อเนื่อง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ โดยเป็นจุดที่การคมนาคมสะดวก มีพื้นที่ของโรงเรียนมากเพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สำหรับการจัดการศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.6 ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเสมอภาค ความเท่าเทียม ลดอัตราการแข่งขันสูง เป็นทางเลือกให้ชุมชนและผู้ปกครอง ” ดร.กฤษ กล่าว

#มัธยมบุรีรัมย์ #SPM32 #สพฐ. #งานประชาสัมพันธ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

สพม.32 เดินหน้าขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน