บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2021

อบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ

รูปภาพ
  มัธยมบุรีรัมย์ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมของชาติ ออนไลน์ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วันนี้ ( 27 กันยายน 2564 ) เวลา   09.30 น. ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดการอบรม ปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ออนไลน์  ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดร.กฤษ กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึมชับคุณค่าแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สนองพระราชประสงค์ที่ว่า " ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง " เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน