อบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ

 มัธยมบุรีรัมย์ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ออนไลน์ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.วันนี้ ( 27 กันยายน 2564 ) เวลา  09.30 น. ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ออนไลน์ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ดร.กฤษ กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึมชับคุณค่าแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สนองพระราชประสงค์ที่ว่า
"ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง" เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน
ด้าน นายสุดใจ กล่าวว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงดำเนินการจัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams คณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ให้ความรู้และทักษะกระบวนการต่างๆ จำนวน 10 คน ในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คลิกชมภาพกิจกรรม https://youtu.be/ZMFxNHeL-xYความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายไพศาล วุทฒิลานนท์

สพม.32 เดินหน้าขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน